Executive Board

Prof. Zhen-Yu YIN

Chair, The Hong Kong Polytechnic University
Email: zhenyu.yin@polyu.edu.hk

Prof. Jidong ZHAO

Co-Chair, Hong Kong University of Science and Technology
Email: jzhao@ust.hk

Prof. Wan-Huan ZHOU

Co-Chair, University of Macau
Email: hannahzhou@um.edu.mo

Dr. Ning ZHANG

General Secretary, The Hong Kong Polytechnic University
Email: ning-cee.zhang@polyu.edu.hk

Honorary Chair

Prof. Jian-Hua YIN

The Hong Kong Polytechnic University
Email: jian-hua.yin@polyu.edu.hk

Local Committee Members